HU | EN
Főoldal Függelék Projektek

Projektek


A nemzeti erdőleltár az elmúlt évtizedekben egyrészt mint fejlesztendő, nemzetközi szinten összehangolandó tevékenység jelent meg, másrészt viszont mint olyan eszköz, mely akár magát az eljárást, akár az alkalmazott technikát, akár pedig eredményeit tekintve – különböző szintű és időtávlatú adatai segítségével – hatékonyan tud támogatni más projekteket.

A következőkben néhány hazai és nemzetközi projekt olvasható a teljesség igénye nélkül.

eForest Konzorcium (2007-)

A JRC (Joint Research Centre) és az ENFIN (European National Forest Inventory Network) közötti együttműködés, melynek keretében ún. speciális szerződések (SC, Specific Contract) köttetnek. A legutóbbi ilyen szerződés az SC19 volt 2019-ben, melyhez Magyarország csatlakozott. A projekt a faanyag ellátásból kizárt európai erdők (FNAWS) területi kiterjedésének és földfeletti biomassza mennyiségének nemzeti erdőleltár adatokon alapuló becslését tűzte ki céljául. A konzorciumba 12 európai ország delegálta intézményeit és szakembereit.

Erdőtermészetesség értékelő rendszer kidolgozása (2018-)

Az erdők ökológiája kapcsán kulcsfontosságú fogalom a természetesség, melynek objektív értékelése – rendkívüli összetettségéből adódóan – kizárólag sok változó együttes bevonásával lehetséges. A természetes erdőképhez általánosságban véve hozzátartozik a termőhelynek megfelelő őshonos fajkészlet és a természetes folyamatok által kialakított szerkezet megléte. A Soproni Egyetem szakembereivel együttműködve 2018-ban kezdetét vette egy új, NFI adatokon nyugvó erdőtermészetesség értékelő módszer kidolgozása, számos, az erdők összetételére és szerkezetére vonatkozó adat felhasználásával. A kooperáció fontos eleme, hogy az igényekhez igazodva, bizonyos keretek között rugalmasan építhetők be új változók az NFI módszertanába.

DIABOLO (2014-2019)

A DIABOLO (Distributed, integrated and harmonised forest information for bio-economy outlooks – Megosztott, Integrált és Összehangolt Erdészeti Információ a Biogazdasági Távlatokhoz) projekt egy a Horizont 2020 Társadalmi Kihívások (Horizon 2020 Societal Challenges) program úttörő kutatási projektjei közül. A DIABOLO pontosabb, harmonizált és aktuális erdészeti információt biztosít az Európai Nemzeti Erdőleltárok Együttműködési Hálózatán (ENFIN) keresztül. A projekt eredménye hozzájárul a konzisztens erdészeti információkon alapuló EU politika és nemzetközi folyamatok fejlesztéséhez. A DIABOLO konzorciumba 25 európai ország delegált 33 partnerintézményt.

A DIABOLO projekt bővíti az európai erdészeti erőforrásokról rendelkezésre álló tudást, ezzel támogatja egy innovatív, fenntartható és befogadó biogazdaság fejlődését. A három legfontosabb kutatási területe:

 • adatgyűjtési módszerek fejlesztése, például a nemzeti erdőleltárokra és megfigyelő rendszerekre vonatkozólag, annak érdekében, hogy pontosabb, összehangoltabb és aktuálisabb információink legyenek, melyek aztán beépíthetőek az EU erdészeti információs rendszereibe
 • konzisztens, aktuális erdészeti információk biztosítása uniós politikák és nemzetközi folyamatok kialakításának támogatása érdekében
 • módszertanok kidolgozása a légi és űrfelvételeken, valamint a földi megfigyeléseken alapuló platformokon gyűjtött adatok innovatív felhasználására

További információ: http://diabolo-project.eu/

USEWOOD COST Action FP1001 (2010-2014)

Az Európában tartamosan rendelkezésre álló faanyag kérdésköre nagyon fontos a globális változások mérséklésére vonatkozó stratégiák, valamint az európai és nemzeti szintű biomassza alapú energia célok meghatározása szempontjából, továbbá post-Kyoto-i döntésként a faanyag felhasználás növelése érdekében.

Európai szintű előrejelzések (szcenáriók) a faanyag ellátás faanyag felhasználáshoz való viszonyítás arányában deficitet jeleznek: 2005-ben 47 millió , 2010-ben 134 millió , 2020-ban 436 millió . A legfontosabb feladat a faalapú biomassza potenciál tisztázása, beleértve az erdőkön kívüli fákat és az ökonómiai, szociális és ökológiai körülményeket is, melyek a faanyagkínálatot alapvetően befolyásolják.

Ez a COST projekt a nemzeti erdőleltárokon nyugvó, a tartamos faanyag ellátásra vonatkozó információ és eljárás fejlesztését tűzte ki célul, annak érdekében, hogy a meglevő bizonytalanságok csökkenthetőek legyenek. E harmonizált információk sürgetően szükségesek a döntéshozók számára az erdőre, környezetre, a fa és energiaszektorra vonatkozólag egy jobb kalkulációs alap érdekében.

A projekt legfontosabb célterületei:

 • Az állapotadatok és azok változásainak becslése és értékelése
 • Faanyagforrások becslésének fejlesztése terepi erdőleltározási módszerekkel és távérzékeléssel
 • A faanyag felhasználásának előrejelzése

További információ: http://193.170.148.89/enfin/img/COST%20ACTION%20PROPOSAL%20USEWOOD.pdf

COST E43-Nemzeti erdőleltározási eljárások harmonizálása Európában (2004-2008)

Az EU erdészeti információit európai szinten kell kezelni, a politikai döntéshozók európai szintű, átfogó erdészeti erőforrás adatokat igényelnek. Harmonizált hosszú távú erdészeti monitoringra van szükség az EU intézményei részére is, az EU politikájának befolyásolására, az európai erdészeti és faipari szektor támogatása érdekében.

A döntéshozatal nemcsak nemzeti, hanem helyi, regionális és globális szinten is történik, ezért az azonos alapon nyugvó, ezáltal összevethető erdészeti erőforrás információknak nagy jelentősége van mind az erdészet, mind a faipar, mind pedig a környezeti ügyek tekintetében.

Amennyiben a döntéshozatal az erdészeti erőforrások mennyiségének és minőségének becslésén alapul, szükséges az eljárások harmonizálása. Sőt, az egyes tagországokban a fogalmak definícióit is úgy kell kialakítani, hogy az erdőleltárból származó információk összevethetők legyenek.

A projekt legfontosabb célkitűzései

 • a meglévő nemzeti erőforrás leltározás fejlesztése és harmonizálása Európában
 • a naprakész, harmonizált és átlátható erdészeti erőforrás információk biztosítása érdekében új leltározási eljárások támogatása a nemzeti, európai és globális elvárásokkal összhangban
 • tudományosan megalapozott és jóváhagyott módszerek az erdőleltározásban, adatgyűjtésben és analízisben

További információ: https://www.cost.eu/actions/E43/#tabs|Name:overview

Európai Nemzeti Erdészeti Monitoring Hálózat (ENFIN)

Európai szinten megjelent egy jól definiált igény a harmonizált erdészeti információkra, melyre válaszként az EU tagországok nemzeti erdőleltározásban érintett szervezetei létrehozták az ENFIN-t. Az ENFIN alapvető célkitűzése a harmonizált adatokat gyűjtő és ezáltal széles körben felhasználható nemzeti erdőleltárnak, mint átfogó monitoring rendszernek a támogatása.

Az ENFIN támogatja a nemzeti erdőleltározást végző intézmények közötti együttműködést, különösen az erdőleltározás kapacitásának erősítését, annak érdekében, hogy mind a nemzeti elvárások, mind a harmonizált és aktuális adatok iránti nemzetközi és európai szintű igények kielégítésre kerülhessenek.

A projekt legfontosabb célkitűzései:

 • az európai erdészeti adatok közzétételéhez megfelelő platformot biztosít
 • támogatja a tudásmegosztást, az új ötleteket, ezáltal az erdőleltározás eljárásrendjének, az adatok gyűjtésének és feldolgozásának folyamatos fejlesztését
 • maximalizálja az erdőleltár és egyéb európai adatgyűjtési rendszerek közti szinergiát
 • biztosítja az erdőleltározás nyitottságát az új erdészeti adatigények tekintetében

További információ: http://www.enfin.info/

Erdőrezervátum felmérés a Mecsekerdő Zrt. területén, a bükkháti rezervátumban

A NÉBIH EI az eszközök biztosítása mellett elkészítette a projektet, tréninget és folyamatos szakmai támogatást adott, majd a terepi felvételek befejeztével az adatok feldolgozását is elvégezte.

Szálaló-átalakító erdő felvétele a Pilisi Parkerdő Zrt. területén

A NÉBIH EI készítette a projektet, oktatást tartott és 2013-2014-ben biztosította az eszközöket.

Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH-4-13)

A projekt célja az erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban. A NÉBIH EI az ELTE kutatói részére szakmai segítségnyújtást, módszertani támogatást (Börzsöny, Mátra, Aggteleki-karszt), a Mátrai erdőrezervátum esetén eszközöket biztosított, előkészítette a projektet, és közös felvételezésben is rész vett.

Emellett, az erdőleltározási munkákhoz közvetlenül is kötődően, számos egyéb hazai és nemzetközi projektben részt vettek az NFK EFO (korábban NÉBIH EI) szakemberei.