HU | EN
Főoldal Módszertan Alkalmazott módszer Mintavételi háló

Mintavételi háló


A Magyarországon zajló szisztematikus erdőleltározás mintavételi hálójának alapja egy 1988-ban lefektetett 4x4 km-es rácsháló, amely eredetileg az Erdővédelmi Hálózat (EVH) mintapontjait volt hivatott kijelölni. 1993-ban a rácspontok kétirányú eltolásával (DK-ÉK) egy alap („A” jelű) és egy eltolt („B” jelű) rácsháló állt elő, ezáltal megkétszereződött a mintavételi intenzitás. Az „A” és „B” rácshálók a hálóvonalak felezőpontjaiban metszik egymást, így összességében egy 45°-kal elforgatott 2,828x2,828 km-es hálót hozva létre. Ezen szisztematikus ponthalmaz erdőterületre eső hálópontjain már több, különböző célú mintavételezés is megvalósult. A 2010-2014 között lezajlott első erdőleltározási ciklusban az „A” háló pontjain történt a felvételezés, míg a második ciklusban (2015-2019) a „B” háló mintapontjain.

A hálópontok
A hálópontok

Egy 5 éves ciklust tekintve minden évben az adott rácsháló pontjainak 1/5-e kerül be a vizsgálandó pontok halmazába. Ez évente mintegy másfél ezer mintapont terepen való felkeresését és minősítését, valamint a mintavételezés feltételeit kielégítő – erdőterületnek minősülő – pontok felvételét foglalja magába.

Év Mintapontok darabszáma
Irodai minősítés Terepi helyszínelés
1.ciklus
2010 4176 1396
2011 4659 1 460
2012 4694 1622
2013 4643 1307
2014 4176 1396
2.ciklus
2015 4637 1490
2016 4653 1581
2017 4650 1375
2018 4654 1465
2019 4638 1514

A térbeli eloszlásra és a reprezentáltságra vonatkozó elvárásokat figyelembe véve egy felvételi év rácspontjai az alábbi módon kerülnek kiválasztásra. Az ábrán a különböző színek az egyes felvételi években felveendő traktok által reprezentált területeket jelölik, a koordináták kilométerben vannak megadva:

A hálópontok
A SEL mintavételi hálójának egy kiragadott részlete az ország területéből

Egy felvételi évben az elméleti rácsháló pontok egymástól:

A hálópontok

Időszak Rácsméret Reprezentált terület
1 év 8,9 × 8,9 2 000 ha
5 év 4 × 4 400 ha
10 év 2,8 × 2,8 200 ha

A hálópontokban 4 darab, egymástól 200 méter távolságban lévő potenciális mintavételi terület foglal helyet, melyek ún. traktot alkotnak. A trakt DNY-i (1-es) pontja felel meg a mintavételi háló rácspontjának, innen óramutató járásával megegyezően vannak számozva, valamint a fő égtájak szerint elnevezve a további pontok. Az egyes mintapontok egy 7 karakterből álló számsor segítségével azonosíthatók, mely a következőkből áll: a trakt 6 jegyű azonosítója (az É-i és K-i EOV koordináták első 3-3 számjegye), valamint az égtáj azonosítója. A trakt nem kezelendő egy mintavételi egységként, mindössze a munkavégzés hatékonyságát növeli. Mivel a trakton belül az egyes mintaterületek a minősítés szempontjából függetlenek, így 0-4 között változhat a mintázandó pontok száma annak függvényében, hogy azok milyen minősítést kaptak az előzetes irodai, illetve a terepi vizsgálat során.

A hálópontok
A trakt sematikus rajza a sarokpontjaiban elhelyezkedő mintakörökkel